bits

21 tekstów – auto­rem jest bits.

cza­sem jes­teśmy tak bar­dzo sa­mot­ni
choć otacza nas tak wielu ludzi...
chcieli­byśmy tyl­ko drob­ne­go ges­tu...
blis­kości...
tym­cza­sem zos­ta­jemy sami
w swoim małym świecie ja­kim jest 
nasz umysł.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2012, 20:47

mam nadzi­je przej­sc ma­giczne wro­ta urodzi­nowe i znalśc spokój oraz pełna ak­ceptac­je rzeczy­wis­tości, aby móc isc da­lej bez pesymizmu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2011, 22:22

człowiek w porówna­niu do in­nych is­tot wy­daje się byc mad­rzej­szy a jed­nak ro­bi ty­le złego in­nym ludziom... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 października 2011, 12:09

codzien­ność by­wa tak mo­noton­na, że gu­bię rachubę ja­ki dziś dzień...
choć i tak to nie ważne, bo znów jut­ro będzie tak jak dziś jest... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 sierpnia 2011, 01:29

życie ma ok­rutną na­turę i często poz­ba­wia nas te­go, co naj­bar­dziej ce­nimy te­go, cze­go naj­bar­dziej pożąda­my i za czym naj­więcej tęsknimy...
szczęśli­we te chwi­le, które naj­szyb­ciej spa­dają w niepamięć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2011, 14:28

człowiek jest tak kruchy że by­le pod­much nie­szczęścia burzy cały porządek nasze­go wszechświata...
a jed­nak drob­ny gest czy jed­no słówko pot­ra­fi wy­nieść nas na szczyt spełnienia... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 czerwca 2011, 22:57

paradoks kochania

myśli sta­ja się ciepłe,
ges­ty rosną do gra­nic ekstazy,
do­tyk... drgaw­ki i gęsia skórka...
każde mrug­nięcie za­biera cen­ny widok,
naj­cu­dow­niej­szy czas,
se­kundę szczęścia...
pragnę i czekam,
cze­kam i pożądam,
muszę ...
chcę ...
proszę ...
przepraszam......... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 maja 2011, 22:34

naj­trud­niej jest być uczci­wym w sto­sun­ku do siebie
często łat­wiej oszu­kać siebie niż spoj­rzeć praw­dzie w oczy
za­myd­la­nie swoich oczu... kończy się nieszczęściem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2011, 22:40

kocham

tęsknić,
cze­kać,
marzyc,
nie mając wpływu na włas­ne pos­trze­ganie i pragnienia...
nieus­tannie myśleć,
dążyć do spełnienia...
ogar­niać całym ser­cem i jes­tes­twem każdy frag­ment dru­giego istnienia,
pięknie jest...
aż do zatracenia... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 maja 2011, 21:30

jak za dużo jest te­go to tak człowiek ma ze nie chce mu się nic :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 maja 2011, 21:09
bits

mroczna dziwna i raczej niewiadoma nawet a może zwłaszcza dla samej siebie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność